Tractament d'aigües

Solucions per a tota mena de plantes depuradores d'aigua

Tractament d'aigües

Solucions per a tota mena de plantes depuradores d'aigua

L’aigua és un element necessari per a la vida, un bé escàs i fràgil que també és imprescindible per al desenvolupament econòmic i industrial. A Barcelonesa en som conscients, i per això posem a la teva disposició productes específics que ajuden a la gestió sostenible d’aquest recurs, assegurant el respecte i el compliment de la legislació.

A més d’oferir-te els productes adequats per a les teves necessitats, posem a la teva disposició els nostres serveis de formulació, gestió de residus, emmagatzematge, logística i envasat.

Assessorament tècnic especialitzat

Gràcies a l'experiència, el coneixement dels productes i la seva aplicació, el nostre equip tècnic especialitzat et pot oferir solucions tècniques altament rendibles adaptades a les teves necessitats.

Àmplia gamma de productes i solucions

A Barcelonesa, comptem amb una gamma molt àmplia de productes i solucions i tenim la capacitat de fer els nostres propis envasats i maquiles a mida.

easyB: Tecnologia al teu servei

Volem que dediquis el teu temps a allò realment important. Per això hem dissenyat easyB; la nostra plataforma online des d'on podràs gestionar còmodament les teves comandes, consultar o descarregar tota la documentació que necessitis i consultar el nostre portfoli de productes.

Estació Depuradora d'Aigües Residuals Industrials o EDARI

Les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals Industrials, també anomenades EDARI, són plantes que s’encarreguen de tractar les aigües residuals produïdes per una o diverses indústries. Aquestes estacions permeten depurar les aigües utilitzades en els diferents processos industrials que requereixen processos de depuració especials a causa de les seves característiques específiques (s’eliminen deixalles, greixos i olis flotants, sorres i elements gruixuts que pugui contenir l’aigua, materials decantables tant orgànics com inorgànics, i s’elimina també la matèria orgànica biodegradable dissolta a l’aigua).

Normalment, els sectors industrials on poden ser necessàries aquest tipus de plantes són:

 • Sector de l’automoció
 • Indústria agrícola i ramadera
 • Indústria química i cosmètica
 • Indústria farmacèutica
 • Indústria tèxtil i d’adobs
 • Indústria paperera

Etapas EDARI

Per a un tractament correcte, les aigües residuals industrials passen per diferents etapes:

Homogenització de l'aigua

En aquesta fase es poden aplicar processos per ajustar el pH, així com separar els sòlids més grans. D'aquesta manera es poden retirar les parts sòlides procedents de l'empresa, i obtenir una aigua residual clarificada i apta per als processos de depuració següents.

Depuració físico-química

En aquesta fase se separa la matèria residual de l'aigua amb productes coagulants i floculants. Mitjançant la flotació o la decantació es poden separar també els greixos i els sòlids en suspensió.

Tractament biològic

En funció del tipus d'aigua a tractar, s'aplicaran diferents sistemes de tractament. Mitjançant antiescumejants i nutrients, podem optimitzar la matèria residual orgànica. ​

Tractament del fang

A la part final del procés s'instal·la un sistema per espessir i deshidratar els fangs. Per a aquesta darrera fase del procés podem utilitzar productes floculants o calç.

Productes químics per a Estacions Depuradores d'Aigües Residuals Industrials

A continuació et presentem les nostres gammes de productes específics per ser utilitzats a EDARIs.

 • Gama BD DEPURFER
 • Gama BD DEPURAL
 • Gama DEPURGREEN
 • BD SODAL
 • Formulacions específiques
 • Gamma BD Polifloc
 • Gamma PH MINUS
 • Gamma PH PLUS
 • Depurcal
 • Depurflow
 • Gamma BD ANTISKUM
 • Gamma BD BIOFOOD
 • BD BLENDPHOS
 • Depurcal

EDAR Industrial

Coagulantes
Gama BD DEPURFER
Gama BD DEPURAL
Gama DEPURGREEN
BD SODAL
Formulaciones especificas
Floculantes
Gama BD Polifloc
Ajuste pH
Gama PH MINUS
Gama PH PLUS
Depurcal
Depurflow
Antiespumantes
Gama BD Antiskum
Nutrientes
Gama BD Biofood
BD Blendphos
Floculantes
Gama BD Polifloc

Cal
Depurcal

Aconsegueix cotització immediata del producte que necessitis

Estació Depuradora d'Agües Residuals Urbanes

Les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals Urbanes o EDAR urbanes són molt similars a les industrials, només que aquestes recullen l’aigua residual generada per la població, la tracten mitjançant una sèrie de tractaments i processos per finalment tornar-la a una llera receptora (riu, embassament, aqüífera o mar). Aquest tipus de depuradores s’encarreguen d’eliminar contaminants com ara:

 • Objectes gruixuts com a trossos de fusta, draps, plàstics, etc. que són llançats a la xarxa de clavegueram.
 • Sorres.
 • Greixos i olis.
 • Sòlids en suspensió de naturalesa i procedència molt variades. El 60% dels sòlids en suspensió són sedimentables i un 75% de naturalesa orgànica.
 • Compostos orgànics i inorgànics de fàcil oxidació (provoquen un consum de l’oxigen present en el medi al qual s’aboquen).
 • Nutrients com el nitrogen i el fòsfor originats per detergents i fertilitzants.
 • Agents patògens que poden produir o transmetre malalties.
 • Contaminants emergents, originats pels productes de cura personal, productes de neteja domèstica o productes farmacèutics.

Etapes EDAR urbana

Pel tractament de les aigües residuals urbanes, aquestes passen per diferents etapes:

Desbast

En aquesta etapa s'eliminen els sòlids de mida petita i mitjana que podrien danyar o bloquejar els equips mecànics de les següents etapes de la depuradora. ​

Cribatge

Es redueixen els sòlids en suspensió mitjançant la filtració a través d'un enreixat. ​

Decantació primària

L'objectiu d'aquesta etapa és eliminar la major part possible dels sòlids sedimentables, sota l'acció exclusiva de la gravetat. ​

Reactor biològic

A les depuradores urbanes cal afegir un procés que inclogui un tractament biològic amb sedimentació secundària en què s'aconsegueixi l'eliminació de la matèria orgànica. Es fa amb l'ajuda de microorganismes que actuen sobre la matèria orgànica.

Decantador secundari

En el procés anterior es produeix floculació, generant agregats de més densitat. Aquests agregats són coneguts com a llots o fangs i es condueixen a aquesta etapa posterior de sedimentació, on s'aconsegueix la separació dels llots dels efluents per l'acció de la gravetat.

Deshidratador de fangs

A les etapes finals de la depuradora es generen llots secundaris o biològics. S'elimina la part d'aigua que contenen transformant-los en sòlids fàcilment manejables i transportables. Poden deshidratar-se per centrifugació, filtres banda, assecat tèrmic o eres d'assecat.

Productes químics per a Estacions Depuradores d'Aigües Residuals Urbanes

A continuació et presentem les nostres gammes de productes específics per ser utilitzats a EDAR Urbanes.

 • Gamma BD DEPURFER
 • Gamma BD DEPURAL
 • Gamma BD SODAL
 • Gamma BD DEPURAL
 • BD SODAL
 • Gamma BD POLIFLOC

EDAR Urbana

Eliminación filamentosas
Gama BD Depural
BD Sodal
Reducción Fósforo
Gama BD Depurfer
Gama BD Depural
Gama BD Sodal
Reducción Fósforo
Gama BD Depural
Gama Hipowat LG
Floculantes
Gama BD Polifloc

Necessites ajuda del nostre equip tècnic?

Planta Potabilitzadora

Les Plantes Potabilitzadores d’aigua són infraestructures encarregades d’eliminar els microorganismes, paràsits o substàncies que en una concentració determinada poden suposar un risc per a la salut humana. A cada país, les autoritats reguladores s’encarreguen d’establir els criteris sanitaris i de qualitat de l’aigua per al consum humà i la planta potabilitzadora és la responsable que aquests requisits es compleixin.

Etapes Planta Potabilitzadora

Per poder potabilitzar l’aigua, aquesta passa per diferents etapes:

Captació

És el procés de recol·lecció de l'aigua i se sol fer mitjançant un conjunt d'electrobombes que eleven el líquid fins a la cambra de càrrega, i posteriorment es porta als tancs. Durant el bombament de l'aigua, aquesta passa a través d'una sèrie de reixes de diferents mides per retenir la quantitat més gran possible de residus sòlids.

Coagulació

Un cop tenim l'aigua als tancs, se separen totes les partícules perquè surin i es puguin extreure amb més facilitat mitjançant l'ús de productes coagulants i floculants. Es formen sòlids, coneguts com a flòculs (floculació), coàguls o grumolls. Durant aquest procés s'eliminen les algues i el plàncton que hi ha a l'aigua.

Sedimentació

En aquesta fase l'aigua passa per un decantador on a causa de la gravetat el flòcul cau al fons del tanc per assentar-s'hi i deixar l'aigua llesta per a la següent etapa. ​

Filtració

L'aigua és conduïda a través d'un medi porós (sorra i/o carbó) amb l'objectiu d'eliminar els sòlids suspesos a l'aigua i clarificar-la. ​

Desinfecció

En aquesta fase s'eliminen els organismes i agents patògens causants de malalties mitjançant diferents mètodes, entre ells la cloració. Un cop finalitzat aquest darrer procés, l'aigua ja queda llesta per poder ser consumida per la població.

Deshidratador de Fangs

Després del procés de coagulació es pot afegir un deshidratador de fangs per transformar-los en sòlids i poder manipular-los amb més facilitat. ​

Productes químics per a Plantes Potabilitzadores

A continuació et presentem les nostres gammes de productes específics per ser utilitzats a Plantes Potabilitzadores.

 • BD Oxitap
 • Gamma BD DEPURFER
 • Gamma BD DEPURAL
 • BD SODAL
 • Gamma BD POLIFLOC
 • BD POLIFLOC MIDO
 • Gamma BD CARBON
 • BD HIPOWAT

Potabilizadora

Permanganato
BD Oxitap
Coagulantes
Gama BD DEPURFER
Gama BD DEPURAL
Gama DEPURGREEN
BD SODAL
Floculante Almidón
Gama BD Polifloc Mido
Carbón Activo
Gama BD Carbon
Hipoclorito Sódico
BD Hipowat
Floculantes
Gama BD Polifloc

Instal·lació Dessalinitzadora d'Aigua de Mar

Una instal·lació desalinitzadora d’aigua de mar (IDAM) o planta dessalinitzadora és una instal·lació industrial dissenyada per eliminar la sal de l’aigua de mar per obtenir, a través d’una sèrie de processos, aigua potable. Aquest procés de potabilització de l’aigua és molt costós a nivell energètic, però en alguns països la necessitat justifica l’enorme consum energètic d’aquest tipus de plantes.

Hi ha diferents mètodes per reduir els nivells de salinitat de l’aigua (destil·lació, congelació, formació d’hidrats, evaporació llampec o electrodiàlisi), però el més estès és el d’osmosi inversa. Aquesta tecnologia fa passar l’aigua a través d’una sèrie de membranes, aplicant mitjans de pressió mecànica que contraresten a la pressió osmòtica natural, provocant que l’aigua es transfereixi des de la zona amb més concentració de sals a la de menor concentració, purificant-se durant el procés.

Etapes Planta Dessalinitzadora

Per poder dessalinitzar l’aigua, aquesta passa per diferents etapes:

Pretractament

Es capta l'aigua salada mitjançant tubs col·lectors de diversos centenars de metres ubicats al fons del mar. Es transporten fins a la zona de pretractament, on se separen els sòlids en suspensió i s'hi afegeix hipoclorit de sodi per eliminar bacteris i microorganismes.

Filtratge

Es fa passar l'aigua per uns filtres de sorra i coagulants com el clorur fèrric, que ajuden a tamisar les partícules més petites que estan dissoltes a l'aigua.

Microfiltratge

L'aigua passa per uns filtres especials de cartutx que contenen carbó actiu i altres productes, capaços de retenir les microimpureses restants.

Osmosi inversa

Aquesta és l'etapa més important, es fa passar l'aigua a través d'uns bastidors que s'encarreguen de convertir l'aigua salada en aigua dolça. S'aplica pressió mecànica sobre el contenidor de la solució més concentrada, l'aigua es mou en direcció contrària i se separa la sal durant el procés.

Postractament

En aquesta etapa l'aigua és remineralitzada, afegint-hi calç i diòxid de carboni, de manera que resulti apta per al consum humà. L'aigua s'emmagatzema en tancs especials, llesta per ser distribuïda.

Productes químics per a Plantes Dessalinitzadores

A continuació et presentem les nostres gammes de productes específics per ser utilitzats a Plantes Dessalinitzadores.

 • BD Oxitap
 • Gamma BD DEPURFER
 • Gamma BD DEPURAL
 • BD SODAL
 • Gamma BD POLIFLOC
 • BD POLIFLOC MIDO
 • Gamma BD CARBON
 • BD HIPOWAT

Qualitat

Certificacions que garanteixen que complim els màxims estàndards de qualitat a nivell de productes, serveis i gestió.

Com et puc ajudar?

Victor Hebrard
Responsable Sector de Activitat